نقش-پریدوکسین-در-طیور

نقش پریدوکسین در طیور 10 خرداد 1398

ویتامین B6 (پریدوکسین) نقش مهمی در متابولیسم اسیدآمینه، کربوهیدرات و چربی دارد. هم‌چنین نقش مهمی در تولید انرژی در چرخه اسید سیتریک دارد. همچنین یک کوآنزیم در مسیر متلابولیسم فولات است که ممکن است اثر ضد سرطان داشته باشد. مطالعات آزمایشگاهی از این فرضیه حمایت می‌کند که پریدوکسین در برابر سرطان روده اثرات حفاظتی دارد.

هم چنین برای متابولیسم سلولهای قرمز خونی  مورد نیاز هستند.سیستم ایمنی و اعصاب به B6 نیاز دارند و برای تبدیل تریپتوفات به نیاسین مورد نیاز است.دآمیناسیون، دکربوکسیلاسیون، ترانس آمیناسیون اسیدهای آمینه. یک شکل منحصر به فرد ویتامین B6 موجود در گیاهان و حیوانات، پریدوکسین گلوکوزید Pyridoxine glycoside است. 50-75% ویتامین B6 موجود در لوبیا به این شکل است، اما تنها بخش کمی از ویتامین B6 موجود در غلات به این شکل وجود دارد.  هموگلوبین در سلول های قرمز خون، اکسیژن را به بافت ها انتقال می دهد.بدن برای ساخت هموگلوبین به ویتامین B6 نیاز دارد.همچنین ویتامین B6 میزان انتقال اکسیژن به بافت ها را افزایش می دهد.کمبود ویتامین B6 باعث ایجاد نوعی کم خونی می شود که مشابه با کم خونی ناشی از کمبود آهن است. ویتامین B6 که در متابولسیم پروتئین و رشد سلولی نقش دارد، برای سیستم ایمنی مهم است. ویتامین B6 به نگهداری ارگا ن های لنفوئیدی شامل تیموس، طحال و گره های لنفاوی که سلول های سفید خون را می سازند، نقش دارد.مطالعات با حیوانات نشان می دهد که کمبود در ویتامین B6 حفاظت آنتی بادی را کاهش داده و سیستم ایمنی را سرکوب می کند. ویتامین B6 به نگهداری قند خون(گلوکز) در دامنه طبیعی کمک می کند.هنگامی که مصرف کالری توسط حیوان کاهش می یابد، بدن برای نگهداری کربوهیدرات و یا سایر مواد مغذی برای حفظ قند خون در دامنه طبیعی به ویتامین B6 نیاز دارد.

ویتامین B6 و سیستم عصبی:
ویتامین B6 برای سنتز نوروترانسمیتر هایی از قبیل سرتونین و دوپامین مورد نیاز است. نوروترنسمیترها برای ارتباط بین سلول های عصبی لازم هستند.تحقیقاتی در باره رابطه بیین ویتامین B6 و شرایط عصبی از قبیل افسردگی، درهای مزمن، سردرد و پارکینسون انجام شده است.کمبود سرتونین باعث افسردگی می شود.

ارزیابی اثر نژاد بر احتیاجات ویتامین B6 جوجه ها :
احتیاجات جوجه ها برای ویتامین B6 توسط محققین زیادی ارزیابی شده است و نیاز ویژه به این ویتامین بر اساس  پاسخ رشد و کارآیی خوراک گزارش شده است.

 ال کارنی تین:
در بیستر شرایط تنش ال کارنی تین برای اکثر گونه ها به عنوان یک ویتامین در نظر گرفته نمی شود،زیرا در بافت های بدن به مقدار کافی سنتز می شود. گرچه نیاز به مکمل ال کارنی تین در پستانداران در شرایطی که بیوسنتز آن توسط محرومیت غذایی از پیش ماده های لیزین و متیونین محدود می شود، ثابت شده است.ال کارنی تین در سال 1905 از عصاره گوشت جدا و شناخته شد.درسال 1948 Fraenkels با تحقیق بر نیازهای جیره ای mealworm یک ویتامین جدید از گروه B کشف کرد. این ویتامین در سال 1932 به عنوان ال کارنی تین شناسایی شد.

وظایف :
ال‌کارنی‌تین عامل مهمی برای متابولیسم طبیعی سلول است.مصرف بهینه سوخت برای تولید ATP توسط سلول‌های ماهیچه‌ای در طی فعالیت شدید به ذخائر کافی ال‌کارنی‌تین نیاز دارد. ال‌کارنی‌تین برای انتقال اسیدهای چرب بلند زنجیره به ماتریکس میتوکندری از سیتوپلاسم برای اکسیداسیون توسط اسید پرب اکسیداز برای تولید انرژی مورد نیاز است. اکسیداسیون اسیدهای چرب بلند زنجیره در بافت‌های حیوانی به  ال‌کارنی‌تین نیاز دارد زیرا به استر‌های آسیل کوآنزیم‌آ عبور از غشاء میتوکندری کمک می‌کند. درغیر این صورت غشاء میتوکندری به استیل کوآنزیم‌آ نفوذ ناپذیر است. ال‌کارنی‌تین بتا‌اکسیداسیون اسیدهای چرب بلند زنجیره را توسط انتقال سوبسترا به میتوکندری تسهیل می‌کند. کارنی‌تین آسیل ترانسفراز آنزیم مسوول در این مسیر است. این آنزیم به دو شکل کارنی‌تین آسیل ترانسفراز 1و2 وجود دارد. پس از این که اسید چرب بلند زنجیره فعال شدوبه آسیل کوآنزیم‌آ تبدیل شد توسط کارنی‌تین آسیل ترانسفراز 1 به آسیل کارنی‌تین تبدیل شده و به غشاء داخلی میتوکندری نفوذ می‌کند. سپس کارنی‌تین آسیل ترانسفراز2 کارنی‌تین را آزاد کرده و استیل کوآنزیم‌آ به ماتریکس میتوکندری می‌رود. استیل کوآنزیم‌آ سپس توسط بتااکسیداسیون کاتابولیزه می‌شود. بنابر این استفاده از اسیدهای چرب بلند زنجیره به  عنوان منبع سوخت به غلظت کافی کارنی‌تین بستگی دارد.

برخی آزمایشات انجام شده توسط مکمل ال‌کارنی‌تین:
Thiemel و Jelinek (2004) اثر تجویز دهانی ال‌کارنی‌تین (30میلی گرم به ازای هر کیلوگرم خوراک) را بر جوجه در آوری تخم مرغ و برخی پارامترهای خونی و بیوشیمیایی پلاسما در مرغان تخم گذار تژاد کاب مطالعه کردند. نتایج اثر مثبت ال‌کارنی‌تین را بر افزایش معنی دار (89/8% درمقایسه با گروه شاهد) جوجه در آوری گزارش کردند. در آزمایشات خونی شامل تعداد کل گلوبول‌های قرمز و سفید تفاوتی بین گروه شاهد و گروه آزمایشی نبود. گرچه سطوح متوسط هماتوکریت و هموگلوبین در گروه آزمایشی در مقایسه با گروه شاهد کمتربود. آزمایشات بیوشیمیایی نمونه های خونی جمع آوری شده ازپلاسما گروه آزمایشی پس از تجویز ال‌کارنی‌تین سطوح بالاتر گلوکز و منگنز و سطوح پایین تر پروتئین، کلسترول، کلسیم وفسفر را در مقایسه با گروه شاهد نشان داد. Keralapurath وهمکارن(2010) اثرات تزریق ال‌کارنی‌تین را بر وزن بدن، رطوبت و غلظت مواد مغذی اندام های مختلف جوجه های گوشتی تژادکاب  در28 هفتگی را مطالعه کردند. در   تخم مرغ‌هایی که حاوی جنین زنده بودند ال‌کارنی‌تین با دز‌های 5/.، 2،8 میلی گرم در 100 میلی لیتر رقیق کننده تجاری تزریق شد. گروه شاهد (بدون تزریق یا تزریق بدون استفاده از محلول) با 0،3،10،28 و 48 میلی گرم تزریق شدند. گلوکز کبد در روز صفر و رطوبت ماهیچه در زوز سوم پی از تفریخ به طور معنی داری توسط تیمارها تحت تاثیر قرار گرفت. در مقایسه با با تخم مرغ‌های تزریق شده با استفاده از رقیق کننده تجاری و گروه تزریق نشده، گلوکز کبد در سطوح 5/. و 2 میلی گرم ال‌کارنی‌تینرقیق شده کاهش یافت. هم‌چنین رطوبت ماهیچه توسط همین سطوح افزایش یافت. این محققین نتیجه گرفتند افزودن ال‌کارنی‌تین به واکسن‌های تجاری با استفاده از رقیق کننده‌ها در سطوح 5/. و 8 میلی‌گرم در هر 100 میکرولیتر برای جوجه های گوشتی ممکن است گلوکز کبد را کاهش داده و غلظت رطوبت ماهیچه جوجه‌ها را در سن 0 و 3 روزگی پس از تفریخ افزایش دهد.

 

 منابع :

1)Wikipedia
2) Daghir, N.J; ks, Haddad. 1981. Vitamin B6 in the etiology of gizzard erosion in growing chickens. Poultry science. 60(5):988-992
3) Christian,L and M.L, Scott. 1971. The Pathology of Pyridoxine Deficiency in Chicks. The Journal  Of Nutrition.
4) Abendt, R; H, Jeroch; A, Henning. 1977. The vitamin B 6 requirements of the laying hen for reproduction. 27(3):185-193
5) Beirne. MJ and L.S, Jensen. 1981. Influence of high levels of pyridoxine on twisted legs in broilers. Poultry Science. 60(5):1026-9
6) Daghir, N.J and S.L, Balloun.1962. Evaluation of the Effect of Breed on Vitamin B6 Requirements of Chicks. The Journal Of Nutrition.
7) National Inatitues Of Health. OFFICE OF DIETARY SUPPLEMENTS.
8)Aboaysha,A.M;FH,Kratzer. 1979. Interrelationship between dietary pyridoxine and free plasma amino acids in chicks.Poultry  Science.58(1):117-23
9) J.Thiemel; Jelinek.P.2004. The effect of carnitine on hatching rate and metabolic profile of blood in breeding layers.Czech Journal Animal Science.49(12)517-523
10) Keralapurath,M.M; Keirs,R.W; Corzo, A;Bennett,R; Pulikanti; Peebles, E.D.2010. Effects of in ovo injection of L-carnitine on subsequent broiler chick tissue nutrient profiles. Poultry Science. 89:335-341
11) XU, ZR; M, Wang; H, Mao; X,Zhan; C,HU.2003. Effects of L-carnitine on growth performance, carcass composition, and metabolism of lipids in male broilers. Poultry Science.3:408-413
12) Celhk,L.B; A.Telki; O,Ozturkcan.2004. Effects of supplemental L-carnitine in drinking water on performance and egg quality of laying hens exposed to a high ambient temperature. J. Anim. Physiol. a. Anim. Nutr. 88 (2004), 229–233
13) Arslan, C. 2006. L-Carnitine and its use as a feed additive in poultry feeding a review. Revue Méd. Vét., 2006, 157, 3, 134-142
14) Zhai, w; S.L, Neuman; M.A, Latour; P.Y, Hester. 2008. The Effect of Male and Female Supplementation of L-Carnitine on Reproductive Traits of White Leghorns. Poultry Science. 87:1171-1181


نویسنده : یوسف نادری، استادیار گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا
منبع : نشریه علوم مرغداری و دامپروری
 

مطالب پیشنهادی
نقش-پریدوکسین-در-طیور
نقش پریدوکسین در طیور
ویتامین B6 (پریدوکسین) نقش مهمی در متابولیسم اسیدآمینه، کربوهیدرات و چربی دارد. هم‌چنین نقش مهمی در تولید انرژی در چرخه...
چه-سوسیس-و-کالباسی-بخریم؟
چه سوسیس و کالباسی بخریم؟
یکی از مسائلی که معمولا مصرف‌کنندگان با آن مواجه هستند، بحث انتخاب محصولات غذایی است. هر محصول غذایی بسته به شرایط تولید...
رعايت-مصرف-متعادل-مواد-معدني-در-جيره-گاو-شيري
رعايت مصرف متعادل مواد معدني در جيره گاو شيري
مصرف بيش از اندازه مواد معدني كم مصرف از قبيل روي، مس و منگنز در جيره گاو شيري نه تنها از نظر اقتصاد دامداري هزينه بردار...
ضرورت-خوراندن-ماك-به-گوساله-نوزاد
ضرورت خوراندن ماك به گوساله نوزاد
خوراندن ماك يا آغوز به گوساله هاي نوزاد كه عاري از ايمني بوده و در مقابل عوامل بيماري زا هيچ گونه مصونيتي ندارند موجب اف...
معرفی-شرکت-لابراتوارهای-داروسازی-ارس-بازار
معرفی شرکت لابراتوارهای داروسازی ارس بازار
در سال 1374 در شهرک صنعتی شهرستان آمل واقع در استان مازندران تاسیس گردید. این شرکت فعالیت خود را با تولید انواع مکمل های...
مروري-بر-بيماری-تب-برفکی
مروري بر بيماری تب برفکی
بدون شك در طول تاريخ بروز بيماري‌هاي دامي، تب برفكي يكي از شاخص ترين و مهمترين بيماري ويروسي حيوانات زوج سم است كه از دی...
اهمیت-پـرورش-شتـرمـرغ
اهمیت پـرورش شتـرمـرغ
شترمرغ از جمله پرندگانی می باشد که امروزه پرورش آن در جهان رو به افزایش است. به طوری که بر اساس برخی از آمارها، در حال ح...
تب-خونریزی-دهنده-کریمه-–-کنگو-(CCHF)
تب خونریزی دهنده کریمه – کنگو (CCHF)
مقدمه تب هموراژیک کریمه – کنگو (Crimean Congo Haemorrhagic Fever) بیماری مهلک ویروسی قابل انتقال بین انسان و حیوان بو...