۸۱۵ کانتینر حامل گوشت قرمز در انبارهای شهید رجایی در نوبت ترخیص قرار دارد