فروش مرغ با قیمت بالاتر از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تخلف است