ترافیک طولانی برای رسیدن به گوشت قرمز تنظیم بازار!!