اولین نمایشگاه تخصصی بین‌المللی فارماکوپه دامپزشکی ایران