اطلاعات شرکت ویرایش شرکت توسط شما
مرصوص کام
حسن فرقانی

تولید کننده سیستم های سرمایشی گلخانه و مرغداری

تجهیزات دام و طیور و آبزیان  
021-88333758-9
info@marsus.ir
www.marsus.ir
Marsus Com
Company Information
Marsus Com
Hassan Forghani

Evaporative Cooling Systems and Equipment

021-88333758-9
www.marsus.ir
info@marsus.ir