اطلاعات شرکت ویرایش شرکت توسط شما
زاگرس
احمد عباسی

Poultry Equipment

نهاده های دام و طیور  
028-33454987-8
tahvieh.zagros@yahoo.com
www.stz.ir
Lia Industrial Zone, Qazvin - Iran
Zagros
Company Information
Zagros
Ahmad Abbasi
028-33454987-8
www.stz.ir
tahvieh.zagros@yahoo.com