اطلاعات شرکت ویرایش شرکت توسط شما
بهبود گستر یزد
سید علی محمد کربلائی

طراحی-تولید و اجرای سیستم های مه پاش

تجهیزات دام و طیور و آبزیان  
035-38271610-11
info@iranmist.com
www.iranmist.com
یزد، خیابان مسکن و شهرسازی، خیابان صحرا، کوچه 22 صحرا، نبش بن بست گلبرگ
Behbood Gostar Yazd
Behbood Gostar Yazd
Company Information
Behbood Gostar Yazd
Seyed Ali Mohammad Karbalaei

Design, Production of Fogging Systems

035-38271610-11
www.iranmist.com
info@iranmist.com
22 Sahra Alley, Sahra St., Maskan St., Yazd-Iran